Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Treść podstrony "Deklaracja dostępności"PP Harbutowice
Deklaracja dostępności


Przedszkole Publiczne w Harbutowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ppharbutowice.mzo.skoczow.pl
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 01.09.2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  01.09.2014


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Główną przeszkodą jest brak możliwości technicznych dostosowania obecnej strony internetowej do przepisów ustawy. Miejski Zarząd Oświaty jest w trakcie wdrożenia nowej strony internetowej spełniające wymagania ustawy.
Elementy ułatwiające dostępność:
·       Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych;
·       Powiększenie tekstu o 200% nie powoduje utraty struktury strony;
·       Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
·       Strona internetowa jest do odczytu z poziomu klawiatury.


Elementy niezapewniające dostępności:
·       Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”;
·       Brak właściwych tytułów podstron;
·       Grafiki w aktualnościach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych;
·       Kontrast tekstu w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1;
·       Brak wyszukiwarki i mapy strony;
·       Podkreślone teksty mogą nie być linkiem;
·       Treść podstron jest rozróżniona punktorami i numeracją natomiast nie ma podziału treści zgodnie z hierarchią znaczników h1 – h6;
·       Treść podstron może być wyśrodkowana lub wyjustowana;
·       Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej;
·       Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. 
Aktualizacja deklaracji: 18 marca 2022 roku. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.


Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami przedszkola. Można zgłosić przez formularz na stronie: https://www.skoczow.pl/kontakt/index/id/2.html. 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 853 24 72 .Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 


Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
    • dane osoby zgłaszającej żądanie,
    • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
    • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna – ul. Chabrowa 6, Harbutowice
1)  Opis dostępności wejścia do Pomieszczeń Przedszkola Przedszkola Publicznego w Harbutowicach
Przedszkole posiada jedno wejście główne, (zlokalizowane od strony południowej) które jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek do wysokości 120 cm.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Pomieszczenia przedszkola nie są wyposażone w toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych poziomych.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak pochylni. Wewnątrz pomieszczeń przedszkola na schodach brak oznaczeń kontrastowych. Oznaczenia kontrastowe znajdują się na schodach zewnętrznych. Informacji głosowych udzielają pracownicy przedszkola. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, po wcześniejszym umówieniu się. Nie zapewniono oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W przedszkolu nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a.
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do Pomieszczeń Przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Została zapewniona możliwość skorzystania z wideotłumacza w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie, pod adresem Rynek 1. Usługa nie wymaga wcześniejszego umawiania się.
Uwagi końcowe:
Przedszkole podejmuje możliwe starania, aby Pomieszczenia Przedszkola spełniały wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych przez zarządcę budynku – Panią Sołtys.